Algemene voorwaarden Zeetoppers

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Zeetoppers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Het Buitenwater 74, 2235TB te Valkenburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70621721.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon te wiens behoeve Zeetoppers:
 • een of meerdere wervingsopdrachten uitvoert, dan wel daartoe een aanbod van Zeetoppers heeft ontvangen, en/of;
 • bemiddelt bij de totstandkoming van een inleenovereenkomst tussen hem en een derde partij (hierna: servicepartner).
 1. Partijen: Zeetoppers en de opdrachtgever gezamenlijk.
 2. Wervingsopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zeetoppers waarmee Zeetoppers zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het, in de meest ruime zin des woords, zoeken, voordragen en/of voorstellen van een of meerdere kandidaten (werving en selectie).
 3. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die in het kader van een wervingsopdracht door Zeetoppers voor de opdrachtgever wordt gezocht, aan de opdrachtgever wordt voorgedragen en/of voorgesteld met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 4. Gelieerde onderneming: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan de opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als de opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van de opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee de opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan.
 5. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zeetoppers en iedere tussen partijen tot stand gekomen wervingsopdracht.
 2. Indien de opdrachtgever eenmaal een wervingsopdracht aan Zeetoppers heeft verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op latere wervingsopdrachten zonder dat Zeetoppers gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de wervingsopdracht als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD, TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN WERVINGSOPDRACHTEN

 1. Elk aanbod van Zeetoppers is vrijblijvend. Zeetoppers kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog herroepen.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Zeetoppers dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een wervingsopdracht tot stand op het moment dat Zeetoppers een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de wervingsopdracht aan de opdrachtgever heeft verstrekt. De bevestiging van Zeetoppers wordt geacht de wervingsopdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging ter zake bij Zeetoppers schriftelijk heeft gereclameerd. Een wervingsopdracht wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het moment dat Zeetoppers met de uitvoering van de wervingsopdracht is aangevangen. Van een dergelijke aanvang is sprake zodra Zeetoppers kandidaten aan de opdrachtgever voorstelt of voordraagt, ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dat gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van de voorstellen of voordrachten.
 4. Zeetoppers verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken, voordragen en voorstellen van kandidaten.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder voorafgaande toestemming van de kandidaat.
 6. Het is Zeetoppers te allen tijde toegestaan om de uitvoering van een wervingsopdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te laten.
 7. Zeetoppers kiest kandidaten aan de hand van de hem bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de werkzaamheden beschikbare kandidaten enerzijds en van de door opdrachtgever aan Zeetoppers verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. Zeetoppers is voor het overige geheel vrij in de keuze van kandidaten, zulks steeds zoveel mogelijk in goed overleg met opdrachtgever.
 8. Bij de werving en het selecteren van kandidaten laat Zeetoppers zich, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, uitsluitend leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, leeftijd, ras of welke andere ongeoorloofde grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken door de opdrachtgever van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Zeetoppers worden gehonoreerd.

ARTIKEL 4. | UITZENDEN EN DETACHEREN

Teneinde kandidaten of arbeidskrachten op uitzend- of detacheringsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen, is Zeetoppers een samenwerkingsverband aangegaan met een derde partij (servicepartner). Deze servicepartner (juridisch werkgever) verzorgt de verloning en facturatie in verband met de tewerkstelling van kandidaten of arbeidskrachten. Zeetoppers is geen partij bij de zogenoemde inleenovereenkomst tussen de opdrachtgever en de servicepartner; ter zake treedt Zeetoppers slechts bemiddelend op. Zeetoppers is jegens de opdrachtgever dan ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van zijn servicepartner, evenmin als voor enige schade ontstaan in verband met de tewerkstelling van kandidaten of arbeidskrachten op basis van de inleenovereenkomst tussen de opdrachtgever en servicepartner.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever zal Zeetoppers op diens verzoek alle gegevens en inlichtingen verschaffen, die voor de opzet en uitvoering van de wervingsopdracht noodzakelijk zijn, en stelt Zeetoppers tevens wat het overige betreft, in de gelegenheid de wervingsopdracht naar behoren uit te voeren.
 2. De opdrachtgever dient Zeetoppers steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever verleent Zeetoppers reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties welke nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de wervingsopdracht.

ARTIKEL 6. | RELATIEBEDING

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel vindt geen toepassing in geval de kandidaat, naar aanleiding van een reeds uitgevoerde en geslaagde wervingsopdracht, met de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan, dan wel op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, e.e.a. mits de opdrachtgever niet in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Zeetoppers uit hoofde van die wervingsopdracht.
 2. Het is de opdrachtgever, alsook een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Zeetoppers, niet toegestaan om binnen twaalf maanden nadat een kandidaat door Zeetoppers is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de opdrachtgever, deze kandidaat in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan Zeetoppers voor zich te laten werken, tenzij de opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Zeetoppers heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling of werving van de kandidaat. De termijn van twaalf maanden vangt aan op het moment dat tussen Zeetoppers of kandidaat enerzijds en opdrachtgever anderzijds, voor het laatst contact is geweest in het kader van een wervingsopdracht.
 3. Voorts is het de opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door Zeetoppers voorgestelde of aangeboden kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeetoppers aan een derde (waaronder mede begrepen aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen) bekend te maken, tenzij de opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Zeetoppers heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling of werving van de kandidaat.
 4. Onder een redelijke vergoeding als in de vorige leden bedoeld, wordt verstaan de uitdrukkelijk overeengekomen wervingsfee, of bij gebreke van een dergelijke vaststelling, de gebruikelijke door Zeetoppers gehanteerde wervingsfee, bestaande uit een percentage van het fiscaal jaarinkomen van de kandidaat. Deze vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 5. In geval de opdrachtgever het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van Zeetoppers onverlet om vergoeding van de volledige door hem geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Zeetoppers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit een wervingsopdracht indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de verplichtingen van Zeetoppers blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de wervingsopdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | WERVINGSFEE & BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De opdrachtgever is na het door hem geschikt bevinden van de kandidaat, de uitdrukkelijk overeengekomen wervingsfee, of bij gebreke van een dergelijke vaststelling, de gebruikelijke door Zeetoppers gehanteerde wervingsfee verschuldigd, bestaande uit een percentage van het fiscaal jaarinkomen van de kandidaat. De betaling daarvan is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, opeisbaar op het moment dat de tewerkstelling van de kandidaat bij de opdrachtgever is aangevangen, dan wel op het moment dat op enige wijze is overeengekomen dat de tewerkstelling van de kandidaat werkelijk zal plaatsvinden, zulks naar keuze van Zeetoppers.
 2. De opdrachtgever is gehouden om elke door Zeetoppers ingediende factuur te voldoen binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw.
 3. Zeetoppers is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem ter beschikking te stellen.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 5. De opdrachtgever dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Zeetoppers is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de wervingsopdracht op te schorten of de wervingsopdracht met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de wervingsopdracht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na totstandkoming van de wervingsopdracht Zeetoppers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Zeetoppers in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Zeetoppers gerechtigd om de wervingsopdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Zeetoppers uit hoofde van de wervingsopdracht verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Zeetoppers op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die Zeetoppers ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de wervingsopdracht lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Zeetoppers de wervingsopdracht ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 1. Alle informatie van welke aard dan ook die door Zeetoppers in het kader van een wervingsopdracht aan de opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot die informatie in acht te nemen en is voorts gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen om openbaring van die informatie aan derden te voorkomen.
 2. Indien de onderhandelingen tussen partijen niet resulteren in een wervingsopdracht, dan zal de opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de in het kader daarvan door Zeetoppers verstrekte informatie van welke aard dan ook. De opdrachtgever zal die informatie nimmer verstrekken aan derden. De opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van deze informatie. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van Zeetoppers alle bedoelde informatie, voor zover schriftelijk of anderszins vastgelegd, per direct te vernietigen of te verwijderen.
 3. De opdrachtgever is gehouden de toepasselijke wettelijke privacyregels te eerbiedigen met betrekking tot door Zeetoppers, in het kader van een wervingsopdracht, verstrekte persoonsgegevens van kandidaten.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Zeetoppers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde kandidaat. Zeetoppers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de omstandigheid dat om welke reden en op welk moment dan ook, blijkt dat de opdrachtgever een onjuiste keuze voor een bepaalde kandidaat heeft gemaakt. Dit geldt tevens voor het geval een kandidaat zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt. Zeetoppers is nimmer partij bij de arbeidsovereenkomst of andersoortige tewerkstellingsovereenkomst tussen kandidaten en arbeidskrachten enerzijds en de opdrachtgever of de servicepartner van Zeetoppers als bedoeld in artikel 4, anderzijds. Voorts is Zeetoppers geen partij bij de inleenovereenkomst tussen zijn servicepartner en de opdrachtgever. Ter zake de totstandkoming en uitvoering van de bedoelde overeenkomsten aanvaardt Zeetoppers geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Zeetoppers verbindt zich jegens de opdrachtgever te allen tijde slechts tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer garanderen dat een geschikte kandidaat wordt gevonden, voorgedragen of voorgesteld. Voorts kan Zeetoppers er nimmer voor instaan dat de door Zeetoppers verstrekte adviezen leiden tot de door de opdrachtgever gewenste resultaten.
 4. Zeetoppers is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die Zeetoppers eventueel bij de uitvoering van zijn dienstverlening heeft betrokken. Zeetoppers is onder geen beding aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden met wie de opdrachtgever, al dan niet door bemiddeling of op voordracht van Zeetoppers, zelf een overeenkomst heeft gesloten. In het bijzonder draagt Zeetoppers geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een kandidaat of arbeidskracht in verband met zijn tewerkstelling bij de opdrachtgever.
 5. Zeetoppers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade en overige gevolgschade.
 6. Mocht Zeetoppers aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Zeetoppers te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Zeetoppers hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Zeetoppers ter zake vervalt.
 7. Indien Zeetoppers ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de wervingsopdracht, althans tot dat gedeelte van de wervingsopdracht waarop de aansprakelijkheid van Zeetoppers betrekking heeft.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Zeetoppers van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Zeetoppers toerekenbaar is. Indien Zeetoppers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Zeetoppers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zeetoppers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zeetoppers en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke wervingsopdracht en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens in geval van geschillen een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Zeetoppers wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.