PRIVACY STATEMENT ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.
1. Privacystatement: het onderhavige Privacystatement van Zeetoppers.
2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
3. Verantwoordelijke: Zeetoppers is verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. Wbp.
4. Zeetoppers:alsmede de aan haar gelieerde onderneming die handelen onder de naam Zeetoppers.
5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Zeetoppers verstrekt. Dit kan onder een (potentiële) Werknemer van Zeetoppers zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door Zeetoppers te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van Zeetoppers werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van Zeetoppers.
6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van Zeetoppers, zulks met het doel werkzaam te zijn bij of ten behoeve van Opdrachtgevers van Zeetoppers.
7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij Zeetoppers heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk (al dan niet in loondienst van Zeetoppers).
8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft opgegeven voor een door Zeetoppers (mede) georganiseerde Opleiding.
9. Opleiding: een door Zeetoppers of in opdracht van Zeetoppers verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.
10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Zeetoppers een opdracht verstrekt dan wel met Zeetoppers een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords.
11. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens.
12. Bedrijfsmagazine: het door of in opdracht van Zeetoppers al dan niet digitaal uitgegeven magazine.
13. Website: de door Zeetoppers geëxploiteerde website(s) waaronder www.Zeetoppers.nl, inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s).
14. Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van Zeetoppers waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Zeetoppers toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account.
15. Community Network: het op de Website(s) van Zeetoppers afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Zeetoppers toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord.
16. CBP: College Bescherming Persoonsgegeven is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van persoonsgegevens regelen.
Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Dit Privacystatement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan Zeetoppers verstrekt.
2. Verantwoordelijke en Zeetoppers hechten het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan Zeetoppers verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, zal een melding gedaan worden uit naam van Verantwoordelijke. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Zeetoppers dient Betrokkene de voor de werkzaamheden van Zeetoppers benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 4 Doeleinden gebruik
1. De door Betrokkene aan Zeetoppers verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van Zeetoppers;
d. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van Zeetoppers;
e. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op arbeidsbemiddeling aan te gaan en te onderhouden en een personeels- en salarisadministratie te voeren;
f. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
g. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
h. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door Zeetoppers aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
i. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren;
j. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van Zeetoppers;
k. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Zeetoppers,
l. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van Zeetoppers van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door Zeetoppers georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
m. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;
n. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van Zeetoppers, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
o. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers);
p. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
q. het Profiel en/of curriculum vitae van Betrokkene, nadat Betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de Website van Zeetoppers te plaatsen;
r. Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
s. Betrokkene periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
t. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door Zeetoppers zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine;
u. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
v. deze ten behoeve van de onder 4.1 a. tot en met t van dit artikel genoemde doeleinden door te geven aan en/of uit te wisselen met de aan Zeetoppers gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Verantwoordelijke in de zin van artikel 2:24 b Burgerlijk Wetboek indien en voor zover deze groepsmaatschappijen handelen onder de naam Zeetoppers, dan wel als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn aan te merken;
w. deze te verstrekken aan de aan Zeetoppers gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Verantwoordelijke in de zin van artikel 2:24 b Burgerlijk Wetboek indien en voor zover dit naar het oordeel van Zeetoppers van belang is in het kader van de bemiddeling of inzet van Betrokkene, zulks zonder dat de gegevens van Betrokkene in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen terecht komen.
2. Door zich bij Zeetoppers in te schrijven verleent Betrokkene Zeetoppers en/of Verantwoordelijke het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden.
3. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van Zeetoppers, waaronder de producten en diensten van door Zeetoppers zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@zeetoppers.nl.
4. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door Zeetoppers om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door Zeetoppers aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@zeetoppers.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
5. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door Zeetoppers om Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@zeetoppers.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens
1. Zeetoppers en/of Verantwoordelijke verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 4.1;
b. Zeetoppers of Verantwoordelijke daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
c. dit naar het oordeel van Zeetoppers en/of Verantwoordelijke noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens;
2. Verantwoordelijke kan verder de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van Zeetoppers aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door en/of Verantwoordelijke Zeetoppers opgedragen taken uit te voeren. Verantwoordelijke en/of Zeetoppers verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Verantwoordelijke en/of Zeetoppers de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 6 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens
Zeetoppers en/of Verantwoordelijke verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden
1. Verantwoordelijke en Zeetoppers spannen zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Verantwoordelijke en Zeetoppers, die namens Verantwoordelijke en Zeetoppers toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
2. Ondanks de door Verantwoordelijke en Zeetoppers genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Verantwoordelijke en Zeetoppers kunnen hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
3. Verantwoordelijke en Zeetoppers aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens zijn Verantwoordelijke en Zeetoppers niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en Zeetoppers voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,– per gebeurtenis en maximaal € 5.000,– per kalenderjaar.
3. De aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en Zeetoppers zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Inzagerecht
1. Betrokkene kan Verantwoordelijke en Zeetoppers op elk gewenst moment via info@zeetoppers.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Verantwoordelijke en/of zeetoppers van hem verwerkt.
2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment Zeetoppers via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
3. Verantwoordelijke en/of Zeetoppers zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren.

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten
Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Verantwoordelijke en/of Zeetoppers zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Verantwoordelijke en Zeetoppers kenbaar maken via info@zeetoppers.nl, dan wel door een brief te sturen.

Artikel 11 Aanpassen Privacystatement
1. Verantwoordelijke en/of Zeetoppers heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Ingeval van aanpassing van het Privacystatement wordt Betrokkene terzake geïnformeerd. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van Zeetoppers.
2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verantwoordelijke zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht.

  1. AANVULLENDE BEPALINGEN
    De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van Zeetoppers en/of Verantwoordelijke.

Artikel 12 Website
1. Zeetoppers is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website www.zeetoppers.nl.
2. De Website van Zeetoppers is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s).
3. Elke Betrokkene kan de Website van Zeetoppers bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Zeetoppers door te geven.

Artikel 13 Verwijzingen en links
De Website van Zeetoppers bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Zeetoppers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Verantwoordelijke en Zeetoppers raden Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 14 Gebruik logbestanden
De Website van Zeetoppers verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van Zeetoppers, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Zeetoppers te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies
Zeetoppers maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Je kunt het ontvangen van cookies uitzetten via je browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en op deze servers opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het handelen van Google.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van data die d.m.v. cookies wordt onthouden. Je dient hiervoor de betreffende cookie met je verzoek mee te zenden, aangezien je persoonsgegevens niet aan de cookies worden gekoppeld en wij je zonder het meezenden van de cookie niet kunnen identificeren.

Vragen

Als je vragen hebt over ons privacy beleid of over de cookies die de website zeetoppers.nl verstuurt, kun je een e-mail sturen aan info@zeetoppers.nl of bellen naar telefoonnummer +31 (0) 640358900.